Wakacje od ZUS. Wczasy pod gruszą czy all inclusive?

Zgodnie ze złożonym projektem, zmiana m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polegać ma na zwolnieniu przedsiębiorców z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wybranym przez nich miesiącu kalendarzowym w danym roku. We wskazanym przez przedsiębiorcę miesiącu, składki miałyby zostać sfinansowane z budżetu państwa. Aby móc skorzystać z „bezpłatnego miesiąca”, płatnik musi złożyć wniosek i określić miesiąc. W odniesieniu do ubezpieczenia chorobowego trzeba zwrócić uwagę, że ze względu na jego dobrowolność, zwolnienie będzie dostępne tylko dla tych przedsiębiorców, którzy podlegali mu w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych.

 

Dla kogo wakacje od ZUS?

Projekt wskazuje, że wakacje od ZUS stanowić będą pomoc de minimis, a podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa. Wakacje od ZUS mają przysługiwać płatnikom składek, którzy:

  • prowadzą działalność, wskazaną w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • są mikroprzedsiębiorcami, tj. w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln euro.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek miałby być złożony przez płatnika w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, który przedsiębiorca wybrał na wakacje od ZUS. Płatnik miałby go składać wyłącznie za pomocą zindywidualizowanego profilu w systemie teleinformatycznym ZUS, w formie dokumentu elektronicznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma natomiast rozpatrzyć złożony poprawnie wniosek w terminie nie dłuższym niż 40 dni. Płatnik o decyzji organu miałby się również dowiadywać za pomocą systemu.

Wakacje od ZUS nie oznaczają jednakże wakacji od obowiązków sprawozdawczych, które ciążyć mają na przedsiębiorcy korzystającym z projektowanego rozwiązania – decyzja ZUS o przyznaniu zwolnienia nakładać ma na płatnika obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej, imiennego raportu miesięcznego z informacją o składkach na ubezpieczenia społeczne objętych zwolnieniem (za siebie), imienny raport miesięczny z informacją o należnej składce na ubezpieczenie zdrowotne (za siebie) oraz w przypadku zgłaszania do ubezpieczeń innych – imienne raporty za tych ubezpieczonych.

Nie wszyscy odpoczną

Na koniec wskazać należy, że zgodnie z przedłożonym projektem zmian, z wakacji od ZUS nie będzie mógł skorzystać płatnik, który:

  • jako ubezpieczony wykonywał w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego, w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy złożenia wniosku jako ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,
  • nie dysponuje limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

„Korzyści” podatkowe

Zgodnie z wyliczeniami ekspertów, przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej z 12% PIT, zapłaci około 190 zł więcej podatku. Przedsiębiorca rozliczający się zgodnie z zasadami PIT liniowego zapłaci fiskusowi około 300 zł podatku więcej. W przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym, wzrost podatku będzie związany z jego stawką podatkową.

Realną korzyść wakacji od ZUS odczują głównie przedsiębiorcy opodatkowani PIT według skali podatkowej, którzy mają małe dochody. Jeśli nie przekroczą dyskutowanej do tej pory kwoty wolnej od podatku, nie zapłacą go w ogóle.

W przypadku przedsiębiorcy na skali, który ma stratę, wakacje nie zmienią braku podatku do zapłaty, jednak należy zaznaczyć że stratę można odliczyć w kolejnych latach. Oznacza to, że jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne nie zostaną uiszczone przez przedsiębiorcę, strata do odliczenia będzie mniejsza, przez co podatek w następnych latach będzie wyższy.