Strefa wiedzy

Wiedza, którą nasi eksperci dzielą się z Państwem
Bieżące zmiany w prawie, najważniejsze zagadnienia, komentarze i doradztwo

Obowiązki przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej

Rzetelnie przeprowadzona kontrola nie zawsze musi skutkować nałożeniem kar czy nawet odebraniem zezwoleń. Jej celem powinna być przede wszystkim jasna informacja dla przedsiębiorcy co należy zweryfikować i poprawić, aby prowadzić działalność zgodnie z przepisami. Niemniej przeprowadzenie rzetelnej kontroli wymaga współpracy ze strony przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do określonych działań przez cały czas jej trwania.

SZiP

Elektroniczny Dziennik Budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie tego systemu to kolejny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesu budowlanego.

Magdalena Hajduk

Kaucja gwarancyjna, a kwota zatrzymana

Kaucja gwarancyjna i kwota zatrzymana, to zabezpieczenia, które mogą zawrzeć strony umowy o roboty budowlane w celu należytego ich wykonania. Instytucje te jednak często są ze sobą mylone, mimo, że ich funkcje są zgoła odmienne i różnice między nimi mają istotne znaczenie dla solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy.

Magdalena Hajduk

Prawa przedsiębiorcy w toku kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa nie należy do najbardziej oczekiwanych obowiązków w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak zaznaczyć, że udział przedsiębiorcy w kontroli podatkowej nie musi polegać jedynie na wykonywaniu ściśle określonych poleceń organu podatkowego i biernego oczekiwania na werdykt. Posiada on bowiem wiele uprawnień, które właściwie wykorzystane, mogą niejednokrotnie odwrócić losy kontroli podatkowej.

SZiP

Kooperatywy mieszkaniowe

1 marca wejdą w życie nowe rozwiązania prawne wspierające inwestycje mieszkaniowe. Będą one dedykowane osobom spoza kręgu przedsiębiorców zajmujących się zawodowo budową…

Magdalena Hajduk

Nowelizacja Kodeksu Karnego. Zaostrzenie wymiaru kary

Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono szereg uregulowań prawnych, które zaostrzają wymiar kary za popełnienie przestępstw najcięższego gatunku.  Debata publiczna na temat ostatecznego wejścia w życie zmian wrzała od kilku miesięcy.

Izabela Nowak

Wszczęcie najszybszego z postępowań restrukturyzacyjnych, a kwestia płatności na rzecz wierzycieli

Jedną z istotniejszych przyczyn dla których przedsiębiorcy niewypłacalni lub zagrożeni tym zjawiskiem decydują się na otwarcie któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych jest to, że zasadniczo z dniem ich otwarcia dochodzi do zawieszenia obowiązku spełniania na rzecz wierzycieli świadczeń wynikających z wierzytelności, które to wierzytelności powstały do dnia otwarcia postępowania układowego. W sposób naturalny pozwala to na pewien ,,finansowy oddech’’ dłużnika pogrążonego w widmie potencjalnej, niedalekiej konieczności wnioskowania o upadłość. Jednak kwestia ta inaczej wygląda w odniesieniu do najbardziej odformalizowanego (z założenia) postępowania restrukturyzacyjnego jakim jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Czy zatem dłużnik, poza zdecydowanie szybszą, niż w odniesieniu do innych postępowań restrukturyzacyjnych, możliwością zawarcia układu, uzyskuje ochronę przed działaniami wierzycieli zdecydowanymi na egzekwowanie swoich należności?

Mateusz Latosiński

Nowelizacja Pzp w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

7 października 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (dalej jako: specustawa, ustawa zmieniająca). Ustawa zmienia ponad 40 ustaw, w tym ustawę z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wprowadzając szczególne rozwiązania w zakresie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz nakładając na zamawiających obowiązek wprowadzania do umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Ustawa wprowadza także, niezależną od Prawa zamówień publicznych, podstawę prawną zmian umów w sprawie zamówienia publicznego będących w trakcie realizacji.

Weronika Wowra