Przelew zaliczki na PIT liniowy. Podatkowe 2w1

W lutym bieżącego roku zapadł interesujący wyrok NSA, który został wydany na kanwie sprawy dotyczącej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Dyrektora KIS.

W związku z przejęciem udziałów w spółce komandytowej, wnioskodawca zadeklarował w swoich obliczeniach PIT i przelewach, PIT liniowy. Wobec tego opłacał zaliczki na podatek dochodowy, przyjmując podatek w wysokości 19%. Jednocześnie na poleceniach przelewu wskazywał, że kwoty płacone są tytułem „zaliczki na podatek PIT-36L”.

 

Oświadczenie przez przelew

Wnioskodawca był przekonany, że tak złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (w ramach opisu przelewu PIT na rachunek bankowy organu podatkowego) jest wystarczające w rozumieniu ustawy o PIT. Nie składał on żadnej dodatkowej deklaracji/oświadczenia. Dyrektor KIS nie zgodził się z wnioskodawcą (podatnikiem), że przelew środków tytułem „zaliczki na podatek PIT-36L” stanowi oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT. Zdaniem Dyrektora KIS, jak również WSA w Szczecinie, opis przelewu nie spełnia warunków zawartych w ww. przepisie.

Co na to NSA?

W wyroku z 22 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 710/21) NSA nie zgodził się ze stanowiskiem przyjętym przez WSA w Szczecinie, co skutkowało uchyleniem orzeczenia w całości oraz uchyleniem skarżonej interpretacji indywidualnej.

Wyrok NSA nie został jeszcze uzasadniony pisemnie, ale już teraz można powiedzieć, że jest to interesujące, świeże spojrzenie na zagadnienie formy złożenia oświadczenia o wyborze danej formy opodatkowania. Przepisy podatkowe nie określają dokładnie, jak takie oświadczenie miałoby wyglądać. Każda wskazówka zatem jest tu na miarę złota.

Warto tutaj również wskazać, że w stanie prawnym, w stosunku do którego toczone było postępowanie (tj. 2019 r.), art. 9a ust. 2 ustawy o PIT wskazywał na pisemne oświadczenie, obecnie odwołuje się on do oświadczenia złożonego na piśmie. Zmiana ta nie powinna wpływać na aktualność opisywanego wyroku NSA.