Danina solidarnościowa. Kto zapłaci?

Podatek, nazwany przez ustawodawcę daniną solidarnościową, został wprowadzony
już w 2019 roku. Ustanowienie dodatkowego progu opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych spowodowało liczne pytania, jak i wątpliwości co do tego, jakie rodzaje przychodów zostaną tym podatkiem objęte.

 

Płacą najbogatsi

Po pierwsze podatek ten został uregulowany w art. 30h i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, do jego zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, a wysokość daniny solidarnościowej wynosi 4% liczone od podstawy opodatkowania. Podatek w tej wysokości obliczany jest od nadwyżki powyżej kwoty 1 000 000 zł, stanowiącej sumę dochodów podlegających opodatkowaniu.

Do dochodów, od których istnieje konieczność zapłaty daniny solidarnościowej zalicza się m.in:

  • dochody rozliczane z wykorzystaniem skali podatkowej tj. 12% w przypadku pierwszego progu podatkowego, gdy dochody nie przekraczają kwoty 120 000 zł oraz 32%, w przypadku drugiego progu, liczone od nadwyżki powyżej 120 000 zł,
  • dochody rozliczane przy wykorzystaniu podatku liniowego w wysokości 19%,
  • dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których stawka podatku wynosi 19% i jest rozliczana z wykorzystaniem PIT-CFD,
  • dochody z zysków kapitałowych, które również rozliczane są według stawki 19%.

Danina solidarnościowa Cię… ominie

Po drugie, należy podkreślić, że pomimo tak wyczerpującego katalogu, w dalszym ciągu istnieją formy opodatkowania, które pozwalają na uniknięcie konieczności zapłaty daniny solidarnościowej, do których zalicza się m.in. sytuację, w której to podatnik osiąga tylko i wyłącznie przychody rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takim wypadku nie będzie istniała konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej, jak również przychody te, nawet po przekroczeniu wspomnianej wyżej kwoty 1 000 000 zł, nie będą opodatkowane daniną solidarnościową w wysokości 4%.

Jak i kiedy się rozliczyć?

Po trzecie, danina solidarnościowa jest płatna do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym to podatnik spełnił warunki objęcia obowiązkiem jej zapłaty, tj. osiągnął za ubiegły rok dochody przekraczające 1 000 000 zł. Wtedy też konieczne jest złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji tj. DSF-1, w której to określa się m.in. miejsce i cel składania deklaracji, dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania składającego, obliczenie wysokości daniny solidarnościowej, jak również podpis składającego lub osoby go reprezentującej. Deklarację składa się wraz z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok, przy czym w przypadku daniny solidarnościowej na ostateczną wysokość podatku do zapłaty, nie mają wpływu ulgi podatkowe, bądź też inne odliczenia, z których to w danym roku podatkowym skorzystał podatnik.

Podsumowując, przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2024 r. warto dokładnie przeanalizować wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu, co umożliwi prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, a co w konsekwencji pozwoli na określenie, czy będzie istniała konieczność zapłaty daniny solidarnościowej za dany rok, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.