Prawo zamówień publicznych

Wprowadzenie możliwości żądania przez Zamawiającego od Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków ubiegania się o zamówienie na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

(Dz.U. 2022 poz. 1812)

Wejście w życie: 30 października 2022 r.

Na mocy art. 77 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej wprowadzona została możliwość żądania przez Zamawiającego od Wykonawcy przedstawienia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami:

 • CPV 75121000-0,
 • 75122000-7,
 • 75123000-4,
 • 79622000-0,
 • 79624000-4,
 • 79625000-1,
 • 80110000-8,
 • 80300000-7,
 • 80420000-4,
 • 80430000-7,
 • 80511000-9,
 • 80520000-5,
 • 80590000-6,
 • od 85000000-9 do 85323000-9,
 • 92500000-6,
 • 92600000-7,
 • 98133000-4,
 • 98133110-8,

określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień – w przypadku określenia takich wymogów przez Zamawiającego.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę następujących warunków:

 • celem działalności Wykonawcy jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych, społecznych oraz kulturalnych oraz społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;
 • wykonawca nie działa w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 • struktura zarządzania Wykonawcy lub jego struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co Wykonawca określa w swoim statucie.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę może być m.in. zaświadczenie w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812) wydane przez Wojewodę na wniosek Wykonawcy będącym przedsiębiorcą społecznym w terminie 3 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę.