Prawo wykroczeń

Podwyższenie zagrożenia ustawowego za wybrane wykroczenia przeciwko środowisku

Wejście w życie: 1 września 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001726/O/D20221726.pdf

Dz.U. poz. 1726

Art. 145 §1 k.w. otrzymuje następujące brzmienie:

„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Wprowadza się art. 145 §2 k.w.

„Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.”

Wprowadza się art. 145 §3 k.w.

„W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”

Art. 154 §2 k.w. otrzymuje następujące brzmienie:

„Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Wprowadza się także §2a i 2b zgodnie z którymi za wykroczenie to odpowiada także podżegacz oraz pomocnik, jak również nałożyć można obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 162 §1 k.w. otrzymuje następujące brzmienie:

„Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Art. 162 §2 k.w. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.”. Ustawodawca wprowadził w §3 odpowiedzialność podżegaczy oraz pomocników za to wykroczenie, a w nowo dodanym §4 przewidział możliwość nałożenia obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Zaostrzenie odpowiedzialności za recydywę wykroczeniową

Dz.U. poz. 2328

Wejście w życie: 17 września 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002328/O/D20212328.pdf

Do art. 38 k.w. dodaje się §2 o następującym brzmieniu:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.”