Prawo wodne

Aktualizacja wysokości opłat ustanawianych w oparciu o prawo wodne

Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478)

Wejście w życie: 1 stycznia 2024 r.

Ogłoszono nową wysokość stawek opłat przewidzianych ustawą Prawo wodne:

  • opłaty legalizacyjnej przewidzianej w art. 190 ust. 9 ustawy prawo wodne, dot. legalizacji urządzenia wodnego (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r., M.P. z 2023 r. poz. 717),
  • opłat podwyższonych za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, – z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r., M.P. z 2023 r. poz. 715),
  • opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni (Obwieszczenie Ministra Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. M.P. z 2023 r. poz. 700),
  • opłat za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, za wydanie oceny wodnoprawnej (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 29 czerwca 2023 r. M.P. z 2023 r. poz. 693),
  • opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz dodanie nowych kategorii użytkowania objętych opłatami ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 2566).