Prawo transportowe

Zmiana Ustawy prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023 poz. 1394).

Wejście w życie: 1 stycznia 2024 r.

Najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w odniesieniu do obowiązku rejestracji pojazdów. Dotychczas kupując używany pojazd, wystarczające było zgłoszenie tego faktu staroście. Wprowadzane zmiany mają służyć zapewnieniu aktualności danych w systemie CEPiK i m. in. przeciwdziałać nakładaniu mandatów na osoby, które pomimo, iż w dalszym ciągu figurują w systemie – nie są już właścicielami ani posiadaczami pojazdów.

Od stycznia, właściciel pojazdu będzie miał 30 dni na zarejestrowanie pojazdu, a w przypadku przedsiębiorcy, którego główny przedmiot działalności polega na obrocie pojazdami termin ten wyniesie 90 dni. Co istotne, nie zawsze wiąże się z to z koniecznością zmiany numerów rejestracyjnych, gdyż te można pozostawić. Kluczowa będzie zmiana dowodu rejestracyjnego, w którym zostaną zamieszczone dane nowego właściciela.

Z kolei w odniesieniu do obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu – ten pozostał bez zmian. Za niedopełnienie obowiązków ustawa przewiduje kary pieniężne w wysokości od 250 do nawet 2000 zł w zależności od konkretnego naruszenia i podmiotu, który się go dopuścił. Tym samym zniesione zostały „widełki” i uznaniowy charakter kary.