Prawo transportowe

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez GDKiA

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. poz. 1162)

Wejście w życie: 6 lipca 2023 r.

Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:

  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych;
  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych niebędących liniowymi urządzeniami obcymi oraz reklam;
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Zmiana Ustawy prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123)

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1193)

Wejście w życie: 1 lipca 2023 r.

Zmiany dotyczą zniesienia opłat ewidencyjnych w związku z czynnościami urzędowymi w zakresie zarówno rejestracji pojazdów jak i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Obecnie wysokość opłat wynosi 0,50 zł lub 1 zł w zależności od dokonywanej czynności.[1]

Ponadto kierujących pojazdami kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7m obejmą nowe zasady:

  • na drogach ekspresowych i autostradach o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu, kierowcy wskazanych pojazdów będą obowiązani korzystać tylko z dwóch skrajnych, prawych pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy;
  • nie będą już mogli wyprzedzać pojazdów samochodowych na drogach ekspresowych i autostradach o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba, że pojazd ten poruszałby się z prędkością znacznie mniejszą niż dopuszczalna dla wskazanej kategorii pojazdów.

Zakaz powyższy nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Zmiana Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1193)

Wejście w życie: 1 lipca 2023 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą zniesienia poboru opłat na odcinkach A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica dla samochodów osobowych i motocykli tj. pojazdów o masie własnej do 3,5t. Ponadto opłaty nie będą mogły być już pobierane na autostradach zarządzanych przez GDDKiA oraz odcinkach, które aktualnie są w realizacji.

 

[1] Uzasadnienie rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk Sejmowy nr 3049.