Prawo pracy

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.06.2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1118)

Wejście w życie: 1 lipca 2023 r.

W dniu 16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.06.2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które odwołuje z dniem 1 lipca 2023 r. stan zagrożenia epidemicznego.

Powyższe przekłada się na obowiązki i uprawnienia pracodawców funkcjonujące w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, do których w szczególności zaliczają się:

  • szkolenia wstępne BHP od 1 lipca 2023 r. nie będą mogły być przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • szkolenia okresowe BHP, w przypadku gdy termin ich przeprowadzenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – należy przeprowadzić do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii;
  • brak możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopu na podstawie art. 15gc u.s.r.z.z. ;
  • wznowienie obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych;
  • brak możliwości wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji z zachowaniem terminu 7 dni;
  • przedłużenie ważności orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego na czas określony. Jeżeli ważność upływa w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, orzeczenie zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia;
  • przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
  • powrót tzw. „fikcji doręczenia” nastąpi 15.07.23r. – skutkować będzie rozwiązaniem umów tych pracowników, którzy w okresie pandemii nie odebrali pism pracodawców dotyczących rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umów skutkować będzie obowiązkiem sporządzenia świadectw pracy i ewentualnej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Od dnia 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe minimalne wynagrodzenie oraz stawka godzinowa:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 zł brutto;
  • minimalna stawka godzinowa wynosi 23,50 zł.