Prawo pracy

Rozwiązania dla pracodawców związane z przedłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 2736)

Wejście w życie: 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 2736) stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 został przedłużony do 31 marca 2023 r.

Tym samym wydłużona została możliwość korzystania ze szczególnych rozwiązań w zakresie prawa pracy wprowadzonych w związku z pandemią:

  • przedłużenie ważności wszystkich badań profilaktycznych pracownika, które upłynęły po 7 marca 2020 r. na okres do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • wydłużenie ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, które wygasły w czasie pandemii do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego,
  • przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowe czy krótkoterminowe tytuły pobytowe wygasły w trakcie pandemii do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego,
  • możliwość polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej w czasie zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu,
  • możliwość udzielenia pracownikowi niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni w terminie przez siebie wskazanym i z pominięciem planu urlopów tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Ponowne zapisy do pracowniczych planów kapitałowych

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215)

Wejście w życie: 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.), pracodawcy do końca lutego 2023 mają obowiązek poinformować pracowników, którzy zrezygnowali z oszczędzania w PPK, o wznowieniu wpłat o 1 kwietnia 2023 r. Oznacza to, że pracownik, który nie będzie chciał oszczędzać w PPK, będzie zobligowany do ponownego złożenia swojemu pracodawcy pisemnej deklaracji o rezygnacji. Jeśli pracownik nie złoży takiej deklaracji, pracodawca będzie zobowiązany od 1 kwietnia 2023 roku rozpocząć dokonywanie wpłat również za tego pracownika.