Prawo podatkowe

Polski Ład 3.0 – zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz zmiany w ustawie o PIT

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 2180)

Wejście w życie: 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie podatek minimalny.

Podatek minimalny – zgodnie z art. 24ca ustawy o CIT. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych skierowany jest do spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT  (polscy rezydenci podatkowi), a także podatkowych grupy kapitałowe. Podatek ten dotyczy sytuacji, gdy poniesiono stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo gdy udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych stanowi nie więcej niż 2%.

Minimalny podatek dochodowy jest obliczany rocznie i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego. Podatnicy są zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym CIT-8 podstawy opodatkowania, dokonanych jej pomniejszeń, a także kwoty minimalnego podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 24ca ust. 17 ustawy o CIT opodatkowanie minimalnym podatkiem dochodowym znajduje odpowiednie zastosowanie również do podatników niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, prowadzących działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład w zakresie, w jakim osiągane przychody i ponoszone straty związane są z działalnością takiego zakładu.

Grupy podatników wyłączonych z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego:

  • podatnik CIT, którego roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro (tzw. małych podatników);
  • spółki komunalne;
  • podatnik, którego większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
  • podatnik, którego rentowność w przynajmniej jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%;
  • podatnik postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Zmiany w zakresie stawek w podatku od nieruchomości

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. M.P. 2023 poz. 774

Wejście w życie: 1 stycznia 2024 r.

Dokonano zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Zmiany te polegają na podwyższeniu maksymalnych stawek najważniejsze z nich przedstawiono w poniższej tabeli:

Przedmiot podatku Obecna stawka Stawka od 01.01.2024 r.
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,16 zł od 1 m2 powierzchni 1,34 zł od 1 m2 powierzchni
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,79 zł od 1 ha powierzchni 6,66 zł od 1 ha powierzchni
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,61 zł od 1 m2 powierzchni 0,71 zł od 1 m2 powierzchni
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni 4,39 zł zł od 1 m2 powierzchni
Budynki lub ich części mieszkalne 1,00 zł od 1 m2 powierzchni 1,15 zł od 1 m2 powierzchni
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł od 1 m2 powierzchni 33,10 zł od 1 m2 powierzchni
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł od 1 m2 powierzchni 15,50 zł od 1 m2 powierzchni
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł od 1 m2 powierzchni 6,76 zł od 1 m2 powierzchni
Budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 9,71 zł od 1 m2 powierzchni 11,17 zł od 1 m2 powierzchni
Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:  
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 1020,16 zł 1173,19 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton 1701,84 zł 1957,12 zł
powyżej 9 ton, poniżej 12 ton 2042,19 zł 2348,52 zł
12 ton i więcej 3897,01 zł 4481,57 zł
Podatek od ciągników siodłowych i balastowych:  
których DMC łącznie z pojazdem wynosi od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 2042,19 zł 2348,52 zł
których DMC łącznie z pojazdem wynosi od 12 do 36 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 2382,52 zł 2739,90 zł
których DMC łącznie z pojazdem wynosi powyżej 36 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 3012,13 zł 3463,95 zł
Podatek od autobusów:  
z liczbą miejsc dla pasażerów mniejszą niż 22 2411,44 zł 2773,16 zł
z liczbą miejsc dla pasażerów równą lub większą niż 22 3048,71 3506,02 zł