Prawo podatkowe

Wejście w życie przepisów pakietu SLIM VAT 3

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. oz. 1059)

Wejście w życie: 1 lipca 2023 r. za wyjątkiem:

  • art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 1, pkt 2 lit. c i pkt 3, art. 10 pkt 11 i 13-15 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2023 r.;
  • art. 1 pkt 35 lit. a wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.;
  • art. 7 pkt 5 i 6 wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.;
  • art. 1 pkt 23 lit. a tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 15 września 2023 r.;
  • art. 4 pkt 1-7 i 10-14, art. 5 pkt 2 oraz art. 29 ust. 1 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Ustawa wprowadza tzw. pakiet SLIM VAT 3, gdzie za najważniejsze należy uznać:

Podwyższenie progu dla małego podatnika

Do końca czerwca 2023 r. małymi podatnikami są podatnicy, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Próg ten od 1 lipca 2023 r. został podniesiony do 2 000 000 euro.

Mali podatnicy mogą stosować metodę kasową oraz korzystać z rozliczeń kwartalnych.

Określenie kursu waluty właściwego dla korekt

Skutkiem wejścia w życie pakietu SLIM VAT 3 jest uregulowanie kwestii kursu waluty jaki należy stosować przy korektach.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.

W przypadku zbiorczych korekt in minus z tytułu rabatu można wybrać stosowanie jednego kursu – z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Zmiany w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT)

Pakiet SLIM VAT 3 zmodyfikował art. 42 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przepis ten wskazuje w jakim okresie rozliczeniowym należy wykazać WDT, jeżeli otrzymany z opóźnieniem dokumenty pozwala zastosować stawkę 0% – dotychczasowo wskazywano datę dostawy, po zmianach okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odliczanie VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT)

Wprowadzony pakiet SLIM VAT 3 nie wymaga już posiadania faktury dla odliczenia VAT przy WNT.

Nowy sposób ustalania wskaźników z naczelnikiem urzędu skarbowego

SLIM VAT 3 obejmuje swoimi zmianami art. 86 ust. 2a oraz art. 90 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Są to regulacje dotyczące podatników wykonujących tzw. działalność mieszaną, tj. działalność podlegającą VAT oraz:

  • inną niż działalność gospodarcza (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT) lub
  • działalność zwolnioną z VAT (art. 90 ust. 8 ustawy o VAT).

Podatnicy w takim przypadkach odliczają VAT stosując proporcję odliczenia.

Co do zasady wskaźniki oblicza się na podstawie danych za zeszły rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik w danym roku rozpoczyna wykonywanie działalności mieszanej, to ma obecnie obowiązek przyjąć dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o VAT dotyczy to również podatników, u których obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł.

Po 1 lipca 2023 r. konieczne będzie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy odliczono VAT według przyjętej proporcji, o zastosowanych danych wyliczonych szacunkowo. Zmiana polega na tym, że zamiast uzgadniania proporcji w formie protokołu, należy przesłać do naczelnika zawiadomienie.

Możliwość rezygnacji z korekty ostatecznej

W przypadku odliczania VAT przy zastosowaniu proporcji, dokonuje się tego w danym roku w oparciu o proporcję wstępną (na podstawie danych za zeszły rok).

Po upływie roku, należy dokonać korekty podatku naliczonego, przy zastosowaniu proporcji ostatecznej, wyliczonej według rzeczywistych danych dla tego roku.

Wprowadzony art. 91 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pozwala zrezygnować z dokonywania korekty podatku naliczonego, jeżeli różnica między proporcją wstępną a proporcją ostateczną nie przekracza dwóch punktów procentowych, jednak zgodnie z art. 91 ust. 1b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli proporcja ostateczna jest niższa, to nie ma możliwości dokonania korekty, jeżeli kwota VAT niepodlegająca odliczeniu nie przekracza 10 tys. zł.

Art. 22 ustawy zmieniającej wskazuje, że przepisy te obowiązują począwszy od korekt dokonywanych za 2023 r.

Zaokrąglanie proporcji

W przypadku gdy proporcja przekroczyła 98% podatnicy dla ułatwienia obliczeń mogą uznać, że wynosi 100% – dotychczas kwota podatku niepodlegająca odliczeniu, w skali roku, musiała być mniejsza niż 500 zł, pakiet SLIM VAT 3 podwyższył próg do 10 tys. zł.

Brak obowiązku wydruku niektórych dokumentów z kasy rejestrującej

Pakiet pozwala na rezygnację z drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych (jeżeli podatnik korzysta z kasy online lub wirtualnej).

Zniesienie opłaty za wydanie WIS

Wydanie WIS nie będzie uzależnione od wniesienia opłaty, jeżeli jednak rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia badań lub analiz, to wnioskodawcy dalej będą zobligowani do wnoszenia z tego tytułu opłat.

Możliwość wezwania podatnika do dostarczenia dokumentów

Dodano art. 42b ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dokumentów odnoszących się do towaru albo usługi, w przypadku gdy jest to niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji towaru albo usługi albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie, organ wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

Zmiana terminu płatności podatku

Zmodyfikowano art. 130c ust. 8, art. 133 ust. 8 oraz art. 138g ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w procedurach szczególnych przy użyciu OSS i IOSS stosowana będzie reguła, zgodnie z którą termin płatności będzie upływał również w przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.