Prawo podatkowe

Zmiany w przepisach podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczących fundacji rodzinnej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023.326)

Wejście w życie: 22 maja 2023 r.

Wprowadzono regulacje dotyczące przychodu z tytułu świadczenia spełnianego przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta oraz otrzymanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

W art. 5a dodaje się pkt. 50 w brzmieniu: „Ilekroć w ustawie jest mowa o fundacji rodzinnej – oznacza to fundację rodzinną w organizacji o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej”.

Fundacja będzie nowym rodzajem osoby prawnej, poświęconym przechowywaniu i pomnażaniu majątku zbudowanego za życia fundatora. Dochody fundacji rodzinnej będą także przeznaczane na wypłaty dla jej beneficjentów wskazanych przez fundatora. W tym zakresie ustawodawca przewidział niestandardowe zasady opodatkowania.

W art. 20 dodaje się ust. 1g w brzmieniu: „Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody z tytułu otrzymania lub postawienia do dyspozycji świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Jeżeli przedmiotem tego świadczenia lub tym mieniem nie są pieniądze lub wartości pieniężne, przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym podatnik otrzymał takie świadczenie lub mienie, a w przypadku świadczenia lub mienia przysługującego za okres dłuższy niż miesiąc, przychód powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, za który takie świadczenie lub mienie przysługuje”.

Zmiany w przepisach podatku dochodowego od osób prawnych dotyczących fundacji rodzinnej

Wprowadzono regulacje dotyczące fundacji rodzinnych, przewidujące w szczególności zwolnienie tych fundacji z CIT oraz opodatkowanie przychodu z tytułu świadczenia spełnianego przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta oraz otrzymanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Po art. 24p dodaje się art. 24q-24s w brzmieniu:

Art. 24q. 1. Podatek dochodowy od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio:

1) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

2) mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej

– wynosi 15% podstawy opodatkowania.

2. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości świadczenia lub mienia, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej przychód odpowiadający wartości mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów.

4. Przez wartość podatkową mienia, o której mowa w ust. 3, rozumie się wartość niezaliczoną uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, jaka zostałaby przyjęta przez fundatora za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty bezpośrednio przed wniesieniem go do fundacji rodzinnej, nie wyższą od wartości rynkowej tego mienia.

5. W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia lub mieniem, o których mowa w ust. 1, są rzeczy lub prawa lub inne świadczenia w naturze, w tym rzeczy i prawa przekazane lub postawione do dyspozycji nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, ich wartość ustala się stosując przepisy art. 12 ust. 5-6a.

6. Podatek, o którym mowa w ust. 1, podlega wpłacie w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie lub mienie, o których mowa w ust. 1, zostały przekazane lub postawione do dyspozycji.

Art. 24r. 1. W zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej stawka podatku, o którym mowa w art. 19, wynosi 25% podstawy opodatkowania.

2. Do fundacji rodzinnej, o której mowa w ust. 1, przepis art. 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Do fundacji rodzinnej, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się zwolnień i odliczeń określonych w art. 17-18f.

Art. 24s. 1. Fundacja rodzinna jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego w roku podatkowym – w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.