Prawo ochrony środowiska

Uprawnienie Inspektorów Inspekcji Ochrony Przyrody do nakładania grzywien za pomocą mandatów karnych

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz.U. 2022 poz. 1837

Wejście w życie: 1 września 2022 r.

Na mocy nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu inspektorom Inspekcji Ochrony Przyrody nadaje się uprawnienia do nakładania grzywien na mocy wystawianych mandatów karnych. Tym samym, od tej pory wspomniany Inspektor będzie mógł nałożyć grzywnę mandatem  m. in. za  wyrzucanie kamieni, odpadów, złomu lub padliny niebędących odpadami lub inne nieczystości na nienależący do niego grunt rolny czy też za gospodarowanie odpadami wydobywczymi bez wymaganej decyzji. Wykaz wykroczeń, za który Inspektorzy mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego został określony w § 2 Rozporządzenia.

 

Zmiana obowiązujących od ponad 20 lat przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Dz.U. 2022 poz. 1518

Wejście w życie: 21 września 2022 r.

Po ponad 20 latach przepisy obowiązujące dotychczas, tj. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych zostaną zastąpione nowymi przepisami techniczno-budowlanymi dróg. Powyższa zmiana ma za zadanie ujednolicenie terminologii w przepisach z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową jak również realizowania prac budowlanych na drogach.