Prawo ochrony środowiska

Nowe stawki opłat dla poszczególnych rodzajów opakowań

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2023 poz. 2683).

Wejście w życie: 1 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie koryguje opłatę jednostkową z tytułu wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów z tabeli D, dla silników na olej napędowy ON w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe spełniających wymagania EURO 4

Rozporządzenie z dniem wejścia w życie uchyla rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2014 poz. 1972).

Jest to nowe rozporządzenie określające stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Poza uwzględnieniem dotychczasowych stawek opłat produktowych, określono także:

  • stawki opłaty produktowej dla opakowań środków niebezpiecznych,
  • stawki opłaty produktowej dla opakowań wobec których należy zapewnić określony udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
  • stawki opłaty produktowej z tytułu obowiązku osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania w ramach systemu kaucyjnego.

 

BDO SPRAWOZDANIA

10 stycznia upływa termin na:

Przekazywanie przez marszałka województwa wpływów z tytułu opłaty recyklingowej; Marszałek województwa musi prowadzić odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej. Termin przekazania opłaty to 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

20 stycznia upływa termin na:

Złożenie miesięcznego sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu; Sprawozdanie dotyczy firm, które wytwarzają paliwa ciekłe, handlują nimi z zagranicą lub przywożą je jako podmioty przywożące. Sprawozdanie składa się co miesiąc, w ciągu 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie, zgodnie z art. 43d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

25 stycznia upływa termin na:

Składanie informacji o opłacie emisyjnej oraz wpłacanie tej opłaty przez odpowiednie podmioty, które są zobowiązane składać informację o opłacie emisyjnej odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty zgodnie z art. 321g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

31 stycznia upływa termin na:

Składanie wniosków do programu „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Nabór dla gmin w programie „Ciepłe Mieszkanie” rozpoczął się 29 września 2023 r. i potrwa do 31 stycznia 2024 r. lub do wyczerpania miliardowego budżetu.