Prawo ochrony środowiska

Zmiany w ustawie o lasach

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. 2023 poz. 803)

Wejście w życie: 12 maja 2023 r.

(art. 10 i art. 20 wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2023 r.; art. 5, art. 14 i art. 19 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.)

Jest to ustawa zmieniająca m.in. ustawę z 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 z późń. zm.). Ustawa wprowadza zmiany w zakresie sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu będącego lasem w rozumieniu ustawy, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu co do zadań z zakresu gospodarki leśnej, realizowanych na tym gruncie.

Zmiana polega na możliwości ustalenia okoliczności związanych z w/w gruntem na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

BDO SPRAWOZDANIA

15 maja upływa termin na: