Prawo ochrony środowiska

BDO sprawozdania

15 października

upływa termin na wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2022 r. określonej w art. 40 c Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2020.1114).

 

30 października

upływa termin na złożenie oświadczeń stanowiących podstawę do naliczenia opłat za usługi wodne za III kwartał 2022 r. określonych w art. 552 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566).

 

31 października

upływa termin na złożenie kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za III kwartał 2022 r. określonych w art. 90 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622).