Prawo karne

Podwyższenie nawiązki na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wejście w życie: 1 września 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001726/O/D20221726.pdf

Dz.U. poz. 1726

Art. 47 §2 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku sąd orzeka, a w wypadku skazania sprawcy za nieumyślne przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec, nawiązkę w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).”

 

Podwyższenie zagrożenia ustawowego za wybrane przestępstwa przeciwko środowisku

Wejście w życie: 1 września 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001726/O/D20221726.pdf

Dz.U. poz. 1726

Art. 183 §1 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia, transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Art. 183 §5 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Wprowadza się przepis art. 183 §5a k.k. zgodnie z którym:

„Karze określonej w § 5 podlega, kto porzuca odpady niebezpieczne w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.”

Art. 183 §6 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5a działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.”

Art. 185 §1 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Art. 185 §2 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca  podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Art. 185 §3 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”

Art. 186 §1 k.k. otrzymuje następujące brzmienie:

„Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Wprowadza się nowy przepis – zgodnie z art. 188a k.k.

„Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1, 3, 5a lub 6 lub w art. 184 § 1 lub 2, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”