Prawo gospodarcze i handlowe

Wyższy próg kwotowy dla działalności nierejestrowej

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U.2023 poz. 803)

Wejście w życie: 1 lipca 2023 r.

Zmiana art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wprowadza wyższy limit kwotowy, decydujący o możliwości prowadzenia przez osobę fizyczną działalności nieewidencjonowanej. Działalność ta nie stanowi działalności gospodarczej na gruncie przepisów Prawa przedsiębiorców i nie podlega obowiązkowi rejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od 1 lipca próg przychodu, poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności będzie wynosić 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w miejsce dotychczasowego pułapu 50%.