Prawo cywilne

Nowe rozwiązania w zakresie potrzeb mieszkaniowych

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. 2023 poz. 1114)

Wejście w życie: 1 lipca 2023 r. za wyjątkiem:

 • art. 22, art. 31, art. 42 i art. 43 wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.;
 • art. 27, art. 28, art. 33 i art. 34 wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2023 r.;
 • art. 29 pkt 14 w zakresie art. 9b ust. 7 i 8 oraz art. 46 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
 • art. 15 i art. 29 pkt 5 lit. c w zakresie art. 3 ust. 2a wchodzą w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Wprowadzona ustawa reguluje rozwiązania zaproponowane przez rząd w zakresie pomocy dotyczącej polityki mieszkaniowej państwa.

Do najważniejszych rozwiązań należą:

Gromadzenie oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą „Konto Mieszkaniowe” oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą „Lokata Mieszkaniowa”, które mogą być prowadzone na rzecz osoby fizycznej:

 • która nie posiada ani nie posiadała prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu;
 • której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
 • na rzecz której nie jest prowadzone inne konto, nie jest prowadzona inna lokata ani nie było prowadzone inne konto ani nie była prowadzona inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa;
 • która ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat

oraz w szczegółowych warunkach określonych ustawą.

Warunkiem prowadzenia konta na rzecz oszczędzającego jest dokonywanie na to konto comiesięcznych wpłat nie niższych niż 500 zł oraz nie wyższych niż 2000 zł;

 • określenie zasad nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku
  z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii – każdy z oszczędzających w ramach rozwiązań wskazanych w pkt 1 powyżej będzie miał prawo do tzw. premii mieszkaniowej, która to oferowana będzie od państwa w wysokości równej rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; premia mieszkaniowa przysługiwać będzie w przypadku wypłaty oszczędności na m.in. zakup pierwszego mieszkania czy też nabycie prawa nieruchomości gruntowej na budowę domu jednorodzinnego;
 • wprowadzenie zmian w zakresie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym tj. wprowadzenie „bezpiecznego kredytu 2%” – kredytu zabezpieczonego hipoteką, w tym kredyt, którego umowa przewiduje zabezpieczenie hipoteką po zakończeniu budowy domu jednorodzinnego lub wyodrębnieniu własności lokalu mieszkalnego, do którego rat przysługuje albo przysługiwała dopłata:
 • maksymalna kwota udzielonego kredyty wynosić ma 500.000 zł, a w przypadku prowadzenia gospodarstwa wspólnie z małżonkiem lub gdy w jego skład wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600.000 zł;
 • wkład własny kredytobiorcy może wynosić maksymalnie 200.000 zł,
 • okres kredytowania to minimum 15 lat;
 • kredytobiorca powinien posiadać zdolność kredytową (jej obliczenie nastąpi zgodnie z unormowaniami w danym banku), a także przed udzieleniem kredytu nie może posiadać prawa własności do mieszkania lub domu, czy też spółdzielczego prawa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • maksymalny wiek kredytobiorcy to 45 lat;
 • stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu, a dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych bezpiecznego kredytu 2%.