Prawo cywilne

Wprowadzenie stawek minimalnych w postępowaniu przed sądem zamówień publicznych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2022 poz. 2726)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2022 poz. 2725)

Wejście w życie: 6 stycznia 2023 r.

Wprowadzone rozporządzenie określa stawki minimalne w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych w sprawach wynoszące:

  • 3600 zł – ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej,
  • 900 zł – ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania oraz ze skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w tym na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego zawarte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli strona nie skarży rozstrzygnięcia merytorycznego.

Zmiany w prawie konsumenckim

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Ustawa nowelizująca wprowadza szereg zmian w zakresie prawa rękojmi (wraz ze zmianami nazywana niezgodnością towaru z umową), gdzie za najważniejsze uznać należy:

  • przeniesienie uprawnień dotyczących rękojmi konsumentów do ustawy o prawach konsumenta – w Kodeksie cywilnym rękojmia dotyczyć będzie przedsiębiorców (do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny),
  • określenie cech towaru uznanego za zgodny z umową,
  • ustanowienie hierarchii możliwych żądań konsumenta – w pierwszej kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru, dopiero jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową i wówczas to konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (możliwe także w przypadku gdy niezgodność towaru występuje pomimo naprawy lub wada jest istotna, lub z informacji przekazanych przez przedsiębiorca wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodnego z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta),
  • przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy,
  • nowe domniemanie prawne – domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową,
  • nowe określenie rozumienia „wady” wskazane w kodeksie cywilnym, zgodnie z którym rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa; pozostałe wady stanowią wady fizyczne,
  • dostosowanie polskich przepisów do unijnych wymagań w zakresie umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami, w tym w szczególności o dostarczenie treści lub usług cyfrowych.