Prawo cywilne

Rozszerzenie katalogu spraw gospodarczych o postępowania dotyczące grup spółek w związku z nowelizacją KSH

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. poz. 807 z późn. zm.

Wejście w życie: 13 października 2022 r.

W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych rozszerzono katalog spraw gospodarczych wymienionych w art.  4582 Kodeksu postępowania cywilnego o postępowania dotyczące grup spółek tj. w zakresie:

  • odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu, chyba że nie ponosi winy;
  • odpowiedzialności spółki dominującej (która na dzień wydania wiążącego polecenia spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów umożliwiającą podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy albo statutu tej spółki zależnej) wobec wspólnika albo akcjonariusza tej spółki za obniżenie wartości przysługującego mu udziału albo akcji, jeżeli obniżenie było następstwem wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia;
  • odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, chyba że nie ponosi winy lub szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia.