Maciej Giermak

Maciej Giermak

Specjalista w zakresie postępowań spornych i prawa gospodarczego

W Kancelarii zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów, jak też bieżącym doradztwem prawnym we wszystkich sprawach dotyczących ich działalności. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie postępowań spornych, obejmujące w szczególności:

  • dochodzenie roszczeń związanych z realizacją inwestycji, zapłatą odszkodowania i kar umownych oraz wykonania umowy
  • udział w postępowaniach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w postępowaniach o zasiedzenie, uwłaszczenie i reprywatyzację
  • reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody
  • weryfikowanie możliwości dochodzenia roszczeń, w tym ramach badania due diligence
  • wsparcie w rozstrzyganiu sporów korporacyjnych

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczył w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim.