Karina Dorobisz

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się przede wszystkim tematami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Wspiera prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i karnego. Świadczy również pomoc prawną klientom posiadającym tzw. kredyty frankowe.

W zakresie swoich działań:

 • zajmuje się szeroko pojętymi sprawami z zakresu prawa cywilnego
 • zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych
 • zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i karnego
 • analizuje umowy kredytowe indeksowane i denominowane
 • sporządza opinie prawne i pisma procesowe

Joanna Rybka

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą prawną z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W swojej praktyce zawodowej w szczególności:

 • zajmuje się procedurami związanymi ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania z pracownikiem, aż do wygaśnięcia
 • doradza w zakresie relacji pracodawcy ze stroną społeczną
 • opracowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, statutów, czy porozumień
 • zajmuje się doradztwem w zakresie procedury ustalania wypadków w pracy
 • świadczy pomoc prawną związaną z optymalizacją zatrudnienia ( urlopy pracownicze, rozkłady czasu pracy)
 • sporządza opinie i informacje prawne

W kręgu jej zainteresowań zawodowych mieści się również prawo medyczne i farmaceutyczne, w szczególności marketing produktów leczniczych oraz aptek.

Weronika Żebrowska

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, w szczególności obsługą prawną spółek prawa handlowego,  a także  obsługą prawną podmiotów gospodarczych, obejmującą w szczególności sprawy wiążące się z zarządzaniem nieruchomościami i prawem lokalowym.  Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych. W zakresie swoich działań:

 • zajmuje się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości;
 • zajmuje się analizą stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych
 • opiniuje i opracowuje umowy w języku angielskim dla zagranicznych podmiotów gospodarczych
 • opracowuje i przygotowuje pozostałe dokumenty korporacyjne

Przemysław Krzywdziński

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się głównie stałą obsługą podmiotów z branży mediów, w szczególności związaną z opiniowaniem i opracowywaniem umów dotyczących ich bieżącej działalności, a także tematami z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz prawa spadkowego. W ramach usług prawnych:

 • opiniuje i sporządza umowy
 • przeprowadza analizę stanów prawnych nieruchomości
 • uczestniczy w postepowaniach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości

Paulina Bujas

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Zajmuje się prawem europejskim ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wspólnego rynku cyfrowego, oraz prawem własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej samorządowych jednostek budżetowych, spółek samorządowych oraz przedsiębiorców. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

 • świadczy obsługę prawną przedsiębiorców działających w sektorze e-commerce i usług cyfrowych
 • sporządza kontrakty dla podmiotów z branży kreatywnej
 • doradza i uczestniczy w prowadzeniu postępowań związanych z rejestracją znaków towarowych, w tym w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO)

Maximilian Migacz

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w sporach i postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Zajmuje się także bieżącym doradztwem prawnym, w tym m. in. opiniowaniem umów oraz analizą ryzyk prawnych. Do kręgu jego szczególnych zainteresowań należą zobowiązania wekslowe, którym poświęcił swoją pracę magisterską. W ramach swojej praktyki zawodowej:

 • reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne w postępowaniach sądowych,
 • doradza w rozwiązywaniu sporów prawnych,
 • sporządza umowy handlowe, w tym dokumenty korporacyjne,
 • uczestniczy w procesach przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego

 

Marta Lazar – Tymon

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą klientów, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa zobowiązań oraz prawa pracy. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

 • zajmuje się doradztwem w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego oraz klientów indywidualnych
 • opiniuje umowy cywilnoprawne
 • prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie prawa handlowego i gospodarczego
 • opracowuje i przygotowuje dokumenty korporacyjne
 • analizuje zagadnienia związane z prawem pracy i prawem cywilnym

Krystyna Mazalik

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Instytucie Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów branży produkcyjnej i usługowej oraz osób fizycznych. Wspiera również obsługę klientów na rynku międzynarodowym. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

 • świadczy doradztwo prawne w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • opracowuje i opiniuje umowy, a także uczestniczy w ich negocjowaniu, zarówno o znaczeniu strategicznym, jak i z zakresu bieżącej działalności
 • sporządza opinie i informacje prawne;
 • świadczy pomoc prawną w sporach i postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • doradza w zakresie prawa cudzoziemców, w tym w szczególności prawa pobytu;
 • doradza podmiotom zagranicznym w języku niemieckim i angielskim

Doświadczenie zdobywała w kancelariach adwokackich w Polsce i w Niemczech (rejon Berlina). W roku 2021 podjęła współpracę z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. W swoim projekcie bada stopień realizacji przez Polskę postanowień Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych z 1995 roku oraz Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych z roku 1992.

Katarzyna Hebda-Relidzyńska

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim świadczeniem pomocy prawnej w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz związanych z przestępstwami gospodarczymi na rzecz osób fizycznych. Zajmuje się także reprezentowaniem osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W swojej praktyce zawodowej realizuje wiele działań, między innymi:

 • występuje w charakterze obrońcy oskarżonych, a także pełnomocnika osób pokrzywdzonych w procesach karnych
 • analizuje ryzyka prawnokarne związane z pełnieniem określonych funkcji publicznych, zajmowaniem stanowisk w organach spółek prawa handlowego oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
 • występuje w charakterze pełnomocnika w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym sporządzaniem dokumentów dwujęzycznych polsko-angielskich

Prelegentka licznych ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa karnego i kryminologii. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.

Bartosz Pudo

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców – doradza w szczególności przedstawicielom branży kreatywnej oraz IT. Specjalizuje się w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

 • doradza w procesach uzyskiwania i utrzymania praw własności przemysłowej, w tym patentów oraz praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • świadczy bieżącą obsługę prawną w obszarze zarządzania procesami przetwarzania danych
 • wspiera młodych przedsiębiorców przy powoływaniu do życia startupów, przede wszystkim w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej ze stosowaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych
 • koordynuje prace zespołów audytorskich w ramach audytów z zakresu ochrony danych osobowych

W ramach praktyki pełnił funkcję prawnego doradcy przy procesie restrukturyzacji dużej grupy kapitałowej. Zmiany w grupie obejmowały m.in. procesy przekształcenia, łączenia, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstw i wniesienia ich aportem do spółek. Brał także udział w tworzeniu systemu dystrybucji innowacyjnego wyrobu medycznego. Jego rola związana była z uczestnictwem w budowie systemu ochrony danych osobowych i doradztwem dotyczącym zagadnień związanych z własnością intelektualną.