Katarzyna Stabińska

Z kancelarią Ślązak, Zapiór i Partnerzy związana jest od ponad 10 lat, a od 2015 roku jako wspólnik, a następnie partner kancelarii.

Kieruje praktyką transakcji fuzji i przejęć. Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są na zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa restrukturyzacyjnego. Koordynowała liczne badania prawne due diligence. Kierowała wieloma procesami reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Uczestniczyła w procesach pozyskiwania kapitału: dłużnego, private equity i z rynków kapitałowych. Doradzała przy projektach typu joint venture.

Koordynuje doradztwo prawne dla grup kapitałowych, spółek prywatnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstw z kapitałem polskim i zagranicznym oraz spółek publicznych – z różnych branż związanych głównie z przemysłem elektromaszynowym, górnictwem, transportem oraz IT i nowymi technologiami.

Szefowa Komitetu ds. Prawa i Dotacji Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA.

Jakub Ślązak

Z kancelarią Ślązak, Zapiór i Partnerzy związany jest od ponad 10 lat, a od 2015 roku jako wspólnik, a następnie partner kancelarii.

Kieruje zespołem prawa procesowego, bezpośrednio występując w licznych sprawach karnych (w charakterze obrońcy oskarżonych oraz pełnomocnika pokrzywdzonych), jak i postępowaniach gospodarczych. Reprezentuje podmioty gospodarcze, w szczególności wiodących przedstawicieli rynku przemysłu wydobywczego i ciężkiego, usług oraz nowych technologii  – w postępowaniach mediacyjnych przed sądami powszechnymi bądź Krajową Izbą Odwoławczą.

Występuje jako obrońca osób pełniących kierownicze stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również w licznych spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa (m.in. z branży przemysłu ciężkiego, wydobywczego, spożywczego, nowych technologii bądź medycznego) – w toczących się przeciwko nim postępowaniach karnych takich jak: sprawy dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych, nieprawidłowości podatkowe bądź działania na szkodę spółki.

Reprezentuje również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wiodących spółek prawa handlowego jako pokrzywdzonych w licznych postępowaniach karnych.

Tomasz Mrowiec

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży IT, między innymi w zakresie zawierania umów prawa gospodarczego. Doradza na rzecz spółek kapitałowych prowadzących działalność także za granicą. Świadczy wysoko wyspecjalizowane doradztwo w kwestiach prawnych związanych z prawem gospodarczym, prawem bankowym, prawem rynków kapitałowych oraz obrotem instrumentami finansowymi.

Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania grupami kapitałowymi oraz procesów restrukturyzacyjnych. Wielokrotnie realizował kompleksową obsługę prawną walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w tym publicznych. Pełnił funkcję koordynatora procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców – w tym procesów fuzji, podziałów oraz innych przekształceń organizacyjnoprawnych. Jest także autorem audytów oceniających stan prawny spółek prawa handlowego.

Wieloletni koordynator obsług prawnych przedsiębiorców i grup kapitałowych, także w zakresie doradztwa prawnego dla spółek zagranicznych. Doradca w zakresie zawierania umów prawa gospodarczego, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi (EOG, Rosja, Ukraina, Chiny, Australia, RPA). Doświadczony negocjator oraz pełnomocnik procesowy w licznych sporach cywilnych, w tym gospodarczych.

Michał Badura

Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych.

Od niemal dwudziestu lat udziela pomocy prawnej na rzecz najbardziej znaczących przedsiębiorców działających na terenie Polski, zaś od z górą pięciu lat współuczestniczy w zarządzaniu jedną z największych śląskich kancelarii prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie koordynacji i świadczenia złożonych usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej, zarówno na rzecz największych spółek wydobywających węgiel kamienny, jak i podmiotów działających w innych branżach, między innymi informatycznej, medycznej czy maszynowej. Wśród jego klientów znajdują się m.in. dostawcy innowacyjnych rozwiązań oraz instytucje i firmy branży kreatywnej, w których działalności istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how.

Lider zespołów prowadzących audyty prawne due diligence poprzedzające transakcje o wartości kilku miliardów złotych. Doświadczony doradca w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego.

Robert Zapiór

Jeden z założycieli Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Adwokat z trzydziestoletnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych dotyczących w szczególności przestępstw gospodarczych. Pełnomocnik podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w licznych sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz przestępczości gospodarczej. Wieloletni koordynator obsługi prawnej liderów branży finansowej i logistycznej.

Ceniony prelegent wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. W latach 2016-2019 członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a od 2021 roku członek Rady Uczelni UE kadencji 2021-2024.

Wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W roku 2019 uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym” przyznaną przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Krystian Ślązak

Adwokat z 30-letnim doświadczeniem. Jeden z założycieli Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy.

Współtwórca programu zagospodarowania zasobów mieszkaniowych spółek sektora węglowego i energetycznego. Konsultant programu restrukturyzacji górnictwa. Doradca zarządów znaczących podmiotów gospodarczych, pełnomocnik w procesach gospodarczych oraz obrońca w sprawach karnych. Jako doradca prawny podmiotów sektora wydobywczego i energetycznego współtworzył i uczestniczył w licznych projektach z zakresu restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych i planowania podatkowego.

W latach 2004-2016 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, dwukrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Wykładowca w procesie szkolenia aplikantów.  W roku 2019 uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym” przyznawaną przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.