Przedsiębiorca jako konsument? Istotne zmiany w uprawnieniach konsumenckich

Nowe przepisy mają zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tej osoby charakteru zawodowego (osoby fizyczne-przedsiębiorcy). Charakter zawodowy oceniać należy na podstawie przedmiotu wykonywanej działalności udostępnionego w CEIDG. Jeśli przedmiot umowy nie będzie związany z wykonywaną przez osobę fizyczną-przedsiębiorcę działalność gospodarczą, nabędzie on omawiane uprawnienia konsumenckie. Będzie to miało miejsce przykładowo w przypadku lekarza kupującego samochód służbowy lub ekspres do kawy.

I tak, osoba fizyczna-przedsiębiorca nabędzie uprawnienia, zarezerwowane dotychczas wyłącznie dla konsumentów.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Od 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna-przedsiębiorca może skorzystać z określonego w przepisie art. 27 ustawy o prawach konsumenta – prawa do odstąpienia w terminie 14 dni, od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Chodzi tu o umowy zawierane w ramach zakupów dokonywanych w sklepach internetowych czy w związku ze wszelkimi rodzajami pokazów towarów.

Powyższa zmiana ustawy o prawach konsumenta rodzi przede wszystkim wymóg aktualizacji regulaminów sklepów internetowych oraz serwisów świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z POSŁUGIWANIA SIĘ NIEDOZWOLONYMI POSTANOWIENIAMI UMOWNYMI (KLAUZULAMI ABUZYWNYMI)

Do osób fizycznych-przedsiębiorców będą miały również zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego określające brak związania konsumenta nieuzgodnionymi z nim indywidualnie postanowieniami umowy, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco jego interesy.

Powyższe rodzi potrzebę weryfikacji wszelkich wzorców umownych (ogólnych warunków umów, wzorów umów czy regulaminów) wykorzystywanych po 1 stycznia 2021 r. z osobami fizycznymi-przedsiębiorcami.

 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

Z dniem 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy-osoby fizyczne nabyli również rozszerzone uprawnienia związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, które jak dotąd przysługiwały jedynie konsumentom. Przy czym zakaz umownego ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nadal dotyczy jedynie umów zawieranych z konsumentami.

Równocześnie, wobec osób fizycznych-przedsiębiorców wyłączono:

  • możliwość utraty przez przedsiębiorcę uprawnień wynikających z rękojmi w przypadku braku odpowiedniego zbadania rzeczy lub niepoinformowania niezwłocznie sprzedawcy o zauważonej wadzie;
  • uprawnienia sprzedawcy związane ze zwłoką z odbiorem rzeczy kupującego, będącego przedsiębiorcą.

 

Wszystkie omawiane wyżej zasady nie mają zastosowania do umów zawartych przed 1 styczniem 2021 r.

Mając na uwadze powyższe, osoby fizyczne-przedsiębiorcy powinny zrewidować przedmioty swojej działalności udostępnione w CEIDG i dokonać ewentualnych zmian w tym zakresie, tak aby wskazane kody PKD oddawały wyłącznie rzeczywiście wykonywaną przez nich działalność. Zbyt szerokie określenie przedmiotu działalności może bowiem spowodować pozbawienie się omawianych uprawnień.