Projekt nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

Trwają prace nad nową ustawą regulującą sposób prowadzenia działalności przez firmy windykacyjne. Najważniejsze zmiany to obowiązek uzyskania zgody na prowadzenie działalności windykacyjnej, konieczność posiadania licencji oraz nowe zasady kontaktu z dłużnikami.

Ustawa ma wejść w życie już 01 stycznia 2023 roku. Będzie to niemała rewolucja w branży windykacyjnej, której działalność w wielu obszarach nie posiadała dostatecznych ram prawnych. Projekt nowej ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora (tak ma brzmieć pełna nazwa ustawy) ma zapobiegać nieetycznym działaniom windykatorów, które niestety często były dostrzegane przez społeczeństwo, a jednocześnie ma zapewnić dłużnikom możliwość obrony swoich praw.

Założenia projektu

Zgodnie z założeniami projektu nowej ustawy, działalność windykacyjną będą mogły prowadzić wyłącznie firmy, które:

  • uzyskają zezwolenia wydane przez ministra właściwego ds. gospodarki,
  • zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów.

Prawo wykonywania zawodu windykatora będzie możliwe jedynie po otrzymaniu licencji i wpisaniu do Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów. Obowiązek posiadania licencji ma umożliwić sprawowanie nadzoru nad działaniami firm windykacyjnych. Za wykonywanie działalności windykacyjnej pomimo nieposiadania licencji, ma zostać wprowadzona odpowiedzialność karna w wymiarze nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Nowa ustawa o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora wprowadza ściśle określone zasady kontaktu windykatorów z dłużnikami. Po wejściu w życie nowych przepisów:

  • windykator nie będzie mógł kontaktować się telefonicznie z dłużnikiem w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 17 do 9 rano;
  • windykator nie będzie mógł także wykonać tygodniowo więcej niż trzech połączeń telefonicznych lub przesłać więcej niż trzech wiadomości tekstowych (SMS lub e-mail) do dłużnika. Limit ten obejmuje osobiste rozmowy oraz połączenia realizowane przy użyciu automatycznego urządzenia.

Wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika dopuszczalne mają być wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez dłużnika. Jeśli roszczenia wierzyciela uległy przedawnieniu, obowiązkiem windykatora będzie poinformowanie o przedawnieniu długu tym dłużnika już podczas pierwszej rozmowy. Przedawnienie długu oznacza, że dłużnik może odmówić spłaty zaległości, bez negatywnych konsekwencji. Windykator, który wprowadzi dłużnika w błąd nie informując o przedawnieniu, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Dłużnik będzie miał również możliwość sprzeciwienia się działaniom windykatorów, w tym celu będzie niezbędne złożenia oświadczenia na formularzu, o następującej treści: Żądam natychmiastowego zaprzestania prowadzenia wobec mnie jakichkolwiek czynności windykacyjnych przez firmę windykacyjną i dopuszczam wyłącznie prowadzenie wobec mnie czynności egzekucyjnych przez uprawnione organy egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego i dostarczy dokument do firmy windykacyjnej, ta powinna natychmiast zaprzestać czynności.

Oznacza to, że złożenie sprzeciwu przez dłużnika spowoduje konieczność skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przez firmę windykacyjną.