Nowe prawo zamówień publicznych – udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci

KIEDY MOŻNA POWOŁAĆ SIĘ NA ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO?

Zgodnie z nowymi przepisami, wykonawca może powoływać się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania między innymi spełnienia kryteriów selekcji, co w świetle dotychczasowych przepisów było niedopuszczalne.

Wśród warunków, których spełnienie zgodnie z nowym PZP może zostać wykazane przez wykonawcę poprzez powołanie się na zasoby innego podmiotu – nie znajduje się jednak warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności przez wykonawcę. Spełnienia tych warunków wykonawca musi dowieść osobiście, nie może w tych przypadkach powoływać się na inny podmiot, który przykładowo posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności w przeciwieństwie do wykonawcy zainteresowanego udzieleniem mu zamówienia,.

Ustawodawca dopuścił natomiast możliwość korzystania z zasobów podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji. Zamawiający będzie w takich przypadkach oceniał, czy udostępniane wykonawcy zdolności lub sytuacja podmiotu trzeciego pozwalają na wykazanie przez niego spełniania warunków udziału w przetargu a także badał, czy wobec podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia. Zamawiający będzie zatem przykładowo sprawdzał, czy doświadczenie zawodowe podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca, jest odpowiednie pod kątem tak ustalonego warunku udziału w postępowaniu.

JAK SKUTECZNIE POWOŁAĆ SIĘ NA ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO?

Wykonawca, który zamierza polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

 • zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 • sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 • czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Tak jak dotychczas wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

WYJĄTEK DOTYCZĄCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie w każdym przypadku poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego będzie dopuszczalne. Zamawiający może bowiem zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

 • zamówień na roboty budowlane lub usługi,
 • prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Taka praktyka była dopuszczalna w świetle orzecznictwa KIO już wcześniej. Urząd Zamówień Publicznych już kilka lat temu wydał rekomendację, zgodnie z którą „zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach dostaw, tym samym wykluczając możliwość polegania na zasobach innego podmiotu. Tylko w wyżej wymienionych przypadkach wykonawca musi samodzielnie lub wraz z innym wykonawcą, z którym wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu”.

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Odpowiedzialność solidarna podmiotu udostępniającego zasoby z wykonawcą oznacza, że w razie zaistnienia przesłanek tej odpowiedzialności zamawiający będzie uprawniony do żądania naprawienia całości lub części szkody zarówno łącznie od wykonawcy i podmiotu trzeciego, jak i od każdego z nich z osobna. Naprawienie szkody przez jeden z tych podmiotów skutkuje tym, że drugi podmiot zostaje zwolniony z odpowiedzialności względem zamawiającego. Oba podmioty pozostają zobowiązane aż do całkowitego naprawienia szkody powstałej w majątku zamawiającego.

Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy podmiot trzeci udostępnił zasoby wykonawcy i nie z jego winy wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie zamówienie. W takiej sytuacji nie powstaje solidarna odpowiedzialność wykonawcy oraz podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby.

Nowe PZP – warunki udziału w postępowaniu

Określenie warunków udziału w postępowaniu jest kluczową czynnością wykonywaną przez zamawiającego w postępowaniu przetargowym. Należy je zawrzeć w sposób jasny i  precyzyjny, aby weryfikacja spełnienia warunków przez zamawiającego oraz należyte przygotowanie do przetargu wykonawcy, nie powodowały żadnych problemów. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, iż w sporządzaniu oświadczenia JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., na formularzu określonym przez rozporządzenie 2016/7, określenie „warunki udziału w  postępowaniu” jest rozumiane jako „kryteria kwalifikacji”.

 

KATALOG WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Uznaje się, że wprowadzone przez zamawiającego warunki nie mogą być nadmierne oraz nie mogą w nieuzasadniony sposób eliminować wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia.

Katalog warunków udziału w postępowaniu został zmodyfikowany w stosunku do katalogu z Prawa zamówień publicznych z 2004 r. Obecnie obejmuje on cztery grupy (wcześniej były to trzy grupy). Tak określone warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

I. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Przesłanka zdolności do występowania w obrocie gospodarczym jest to nowa przesłanka, wcześniej niewystępująca w Prawie zamówień publicznych. Dodano warunek udziału w postępowaniu w postaci „zdolności do występowania w obrocie gospodarczym”, jednocześnie wykreślając warunek „posiadania kompetencji”.

W tym zakresie zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

II. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W przesłance tej mowa jest między innymi o działalności wykonywanej na podstawie zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru. W zakresie omawianego warunku, zamawiający może zatem w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymagać udowodnienia posiadania:

 • odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub
 • odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub
 • statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może określić warunki, które zapewnią posiadanie przez wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia. W tym celu zamawiający może wymagać w szczególności, aby wykonawcy:

 • posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem, przy czym w tym zakresie zamawiający nie może wymagać, aby minimalne roczne przychody przekraczały dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody zastosowania takiego wymagania;
 • przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań. Warunek obejmujący wykazanie stosunku aktywów do zobowiązań może być uwzględniony, jeżeli zamawiający określi w dokumentach zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria takiego uwzględnienia;
 • posiadali odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 • potwierdzili określoną zdolności kredytowej lub środków finansowych.

Jeżeli zamówienie jest podzielone na części, powyższe warunki stosuje się do każdej z tych części. Zamawiający może określić minimalny roczny przychód także w odniesieniu do więcej niż jednej części zamówienia na wypadek, gdyby wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznano kilka części zamówienia do realizacji w tym samym czasie.

IV. Zdolności technicznej lub zawodowej

W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

Przyjmuje się za dopuszczalne, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie umowy lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że zamawiający wykluczył taką możliwość. Co istotne, o zdolności zawodowej wykonawcy do wykonania zamówienia nie przesądza okres jego funkcjonowania na rynku. Zdolność zawodowa to również posiadany zasób osobowy przez wykonawcę, których umiejętności pozwolą na realizację zamówienia.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ CZŁONKÓW KONSORCJUM

W omawianym zakresie istotną kwestią pozostaje sposób badania spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający może określić bowiem szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, uznaje się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ustawa wprowadza także zupełnie nowe rozwiązanie w zakresie konsorcjów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Nowe PZP – Przedmiotowe środki dowodowe

USTAWOWA DEFINICJA PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego PZP przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać oznakowań (etykiet), certyfikatów, dokumentów bądź też innych środków. Powinny zostać wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia oraz złożone przez wykonawcę wraz z ofertą.

ZASTOSOWANIE

Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pełnią dwie role. Mogą one służyć:

 • ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty, jak również
 • potwierdzaniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, to wykonawca zobowiązany jest do ich złożenia wraz z ofertą. Zamawiający powinien mieć możliwość zapoznania się z tego typu dowodami już na etapie badania oferty.

1. Etykieta

Zgodnie z nowym PZP, zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy określonej etykiety (przy czym w ustawie sprecyzowano, że jest to możliwe w przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych).

Przez etykietę należy rozumieć każdy dokument (w tym zaświadczenie lub poświadczenie), który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety.

Etykieta jest wymagana w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami.

Zamawiający ma możliwość takiego żądania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wymagania etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;
 • wymagania etykiety są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;
 • wymagania etykiety są opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;
 • etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;
 • wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego wpływu.

2. Certyfikat

Certyfikat to kolejny przedmiotowy środek dowodowy, wskazany w nowym PZP. Zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Celem złożenia certyfikatu jest potwierdzenie zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub też wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

3. Inne przedmiotowe środki dowodowe.

Nowe PZP ogranicza możliwości zamawiającego w żądaniu innych środków dowodowych. Inne środki dowodowe będą musiały być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

NIEZŁOŻENIE PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Co istotne, niezłożenie przedmiotowych środków dowodowych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, spowoduje zatrzymanie wadium.

Należy mieć również na względzie, że w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

Nowe prawo zamówień publicznych – podmiotowe środki dowodowe

USTAWOWA DEFINICJA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Definicja podmiotowych środków dowodowych znajduje się w art. 7 pkt 17 nowego PZP. Są to środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Jako przykład podmiotowych środków dowodowych, mieszczących się w zakresie przywołanej definicji oraz wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r., wskazać można między innymi: referencje, polisę OC, zaświadczenia z KRK o niekaralności, zaświadczenia w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego o braku zaległości, informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podmiotowym środkiem dowodowym może być również w zależności od okoliczności próbka, model lub fotografia.

Co jednak ważne, w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne – zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, może zamiast określonych w Rozporządzeniu podmiotowych środków dowodowych żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się w:

 • formie elektronicznej, lub
 • w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub
 • w formie pisemnej, lub
 • w formie dokumentowej,

– w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 nowego PZP.

 

ZASTOSOWANIE

Kiedy zamawiający żąda od wykonawcy złożenia podmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisem art. 124 nowego PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Jednakże może (lecz nie musi) żądać ich na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Złożenie podmiotowych środków dowodowych może być konieczne kilkukrotnie, w trakcie jednego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamawiający może przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. To jednak nie wszystko, zgodnie z nowym PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Podobną możliwością dysponuje zamawiający jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne.

 

Kiedy zamawiający nie jest uprawniony do żądania od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych?

Nowe PZP przewiduje również sytuacje, w którym zamawiający nie jest uprawniony do żądania złożenia podmiotowych środków dowodowych przez wykonawcę. Ma to miejsce w sytuacji, gdy:

 • zamawiający sam może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych np. rejestrów publicznych, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 • jeżeli wykonawca zaoferował wcześniej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Wykonawca nie jest ponadto zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

 

NIEZŁOŻENIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy – zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub gdy zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Warto jednak wskazać, że zgodnie z Rozporządzeniem jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.