Przewiń niżej

Polityka prywatności - szkolenia

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi przez Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach.

 

§ 2.

[Definicje]

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 25, 40-142 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem: 0000328742, NIP 634-24-67-135, REGON 277851306;
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kancelaria-szip.pl
 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub w inny sposób przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem sieci Internet.

 

§ 3.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administrator jest administratorem, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych zbieranych  przez Administratora, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych form komunikacji z Administratorem na odległość, obejmujących:
  1. dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie tej osoby, w tym świadczenia usług doradztwa prawnego, audytowych i szkoleniowych, przez cały okres obowiązywania tych umów;
  2. dane zbierane w związku z rozliczeniami, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, do czasu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania tych danych określonego właściwymi przepisami;
  3. dane zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu – dane logów Serwisu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na prowadzeniu działań statystycznych oraz prac rozwojowych, przez okres  do 15 kwietnia 2020 r.  do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
  4. dane zbierane za pośrednictwem formularzy, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dostarczaniu informacji handlowych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawnie wiążącego sprzeciwu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Użytkownika i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty.
 4. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. i e. jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.

§ 4.

[Bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy doty­czące ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§ 5.

[Kontakt]

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania in­formacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@kancelaria-szip.pl. Z inspektorem danych Osobowych Administratora można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: rkowal@kancelaria-szip.pl  

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij