Prawo transportowe

Zmiany w zakresie wprowadzenia państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty, wprowadzenie rejestrów maszynistów, egzaminatorów 

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dz.U. z 2021 poz. 1556

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Akt wprowadza zmiany do ustawy prawo transportowe, które polegają na wprowadzeniu państwowych egzaminów na stanowisko maszynisty. Szkolenie kandydatów na maszynistów w zakresie uzyskania licencji maszynisty będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach w ośrodkach szkolenia, natomiast egzamin zostanie przeprowadzony przez Prezesa UTK, w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów – jednostce organizacyjnej Urzędu Transportu Kolejowego, która została utworzona specjalnie w tym celu.

Od stycznia obowiązywać będzie jednolity państwowy egzamin na świadectwo maszynisty, który został rozszerzony na symulatorze pojazdu kolejowego. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu  sprawdzenie reakcji egzaminowanego na sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne. Egzamin państwowy będzie dotyczył tylko kandydatów na maszynistów ubiegających się o pierwsze w życiu świadectwo maszynisty. Wyniki sprawdzianów wiedzy i umiejętności będą przekazywane przez ośrodek szkolenia do rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Egzamin będzie realizowany przez egzaminatorów zatrudnionych przez Prezesa UTK – niezależnych od ośrodka szkolenia, w którym szkolił się kandydat na maszynistę.

Nadto obowiązywać będzie centralny rejestr maszynistów gromadzący w jednym miejscu dane rozproszone dotychczas w różnych bazach danych. Będzie on gromadził również informacje w zakresie kompetencji maszynistów prowadzących pojazdy kolejowe. Wprowadzony zostanie również rejestr egzaminatorów, który prowadzić będzie Prezes UTK. Wpisani do rejestru egzaminatorzy będą mogli pracować zarówno w ośrodkach szkolenia, jak i być zatrudnieni w UTK. Zakres czynności egzaminatorów, np. przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności czy też egzaminów państwowych, będzie wynikał z zakresu ich uprawnień wpisanych do rejestru.