Prawo podatkowe

Zmiany w zakresie zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

(Dz.U.2022.1846)

Wejście w życie:  2 października 2022 r.

Ustawa przewiduje m.in. dodatkowe zwolnienia od podatku dochodowego (dodaje się Art. 21 ust. 1 pkt 29aa oraz pkt 29ab):

  • dla przychodów uzyskanych z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, lub sprzedaży nieruchomości na szczególnych zasadach, określonych w art. 29b ust. 1 pkt 2 tej ustawy; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości;
  • dla przychodów z tytułu renty, nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w tym przepisie, nabył jej własność w okresie 2 lat przed zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości ceny zbycia nieruchomości.

 

Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

(Dz.U.2021.2442)

Wejście w życie: 1 października 2022 r.

Zgodnie z przedmiotową nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, do zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej dodaje się w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m świadczenie usług polegające na myciu, czyszczeniu samochodów i podobnych usług (w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).