Prawo karne

Surowsza odpowiedzialność za fałszywy alarm

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. 2021 poz. 2447)

Wejście w życie: 12 stycznia 2022 r.

Zgodnie dotychczas obowiązującym brzmieniem przepisu art. 224a k.k.

  • Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawodawca wprowadził paragraf drugi do tego przepisu, zgodnie z którym:

  • Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Zmiany w kodeksie postępowania karnego

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. 2021 poz. 2447)

Wejście w życie: 12 stycznia 2022 r.

Zgodnie z nowo wprowadzonym przepisem art. 236b k.p.k. rzeczą lub przedmiotem mogącym stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu są również środki na rachunku. Paragraf 2 tego przepisu stanowi, iż postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych może dotyczyć środków na rachunku, jeżeli zostały zatrzymane jako dowód w sprawie.

Istotną zmianę wprowadza przepis art. 293 §5a k.p.k. zgodnie z którym postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia majątkowego lub o zmianie prowadzącej do obniżenia wartości zabezpieczonego mienia staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia. Dotychczas uwolnienie zabezpieczonego majątku następowało z chwilą wydania postanowienia przez sąd rozpoznający zażalenie.