Prawo górnicze

Likwidacja  Specjalistycznych Urzędów Górniczych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. 2022. 1504

Wejście w życie: 19 października 2022

W życie wchodzi  nowelizacja Prawa Geologicznego i Górniczego z dnia 9.06.2022 r., która likwiduje Specjalistyczne Urzędy Górnicze (SUG). Zgodnie z ustawą dotychczas wydane decyzje przez SUG pozostają w mocy, natomiast toczące się postępowania i nie zakończone w dniu wejścia w życie Ustawy przejmuje do prowadzenia Prezes Wyższego urzędu Górniczego. Pracownicy SUH stają się pracownikami Wyższego urzędu Górniczego.