Prawo energetyczne i środowiskowe

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

 

Zatwierdzona: przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r.

Jako dokument strategiczny PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej, opierające się na trzech filarach: sprawiedliwej, zeroemisyjnym systemie i dobrej jakości.

 

Pojazd nienormatywny – zmiana definicji i kategorii, możliwość wprowadzenia zakazu ruchu określonych pojazdów

 

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 gr udnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)

Wejście w życie: 13 marca 2021 r.

Akt wprowadza zmiany w zakresie m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia

20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) w zakresie pojęcia pojazdu nienormatywnego, który od 13 marca 2021 będzie definiowany jako – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy (tj. Prawo o ruchu drogowym). Zmiany dotyczą również kategoryzacji pojazdów nienormatywnych oraz opłat za wydanie zezwolenia na ich przejazd.

Ustawa wprowadza również możliwość wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t przez zarządcę drogi lub właściwą radę gminy w sytuacji gdy droga publiczna lub jej odcinek m.in.:

  • przebiega lub graniczy z obszarem, na którym znajduje się forma ochrony przyrody taka jak park narodowy czy też obszar Natura 2000,
  • przebiega przez uzdrowisko,
  • graniczy z obszarem, na którym znajduje się szpital.

Zakazem nie mogą zostać objęte m.in. drogi publiczne lub ich odcinki w transeuropejskiej sieci drogowej, spod zakazu wyłączono również autobusy jak i pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych.

 

BDO sprawozdania

 

15 marca upływa termin na złożenie sprawozdań określonych m.in. w art. 76 Ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) tj.:

  • rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami  z nich powstającymi (podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania precyzuje art. 73 przywołanej Ustawy);
  • rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania precyzuje art. 75 przywołanej Ustawy);
  • rocznego sprawozdanie m.in. w zakresie osiągniętych poziomów zbierania, odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dotyczy Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.