Prawo cywilne

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn.zm.)

Wejście w życie: 19 września 2021 r.

Z dniem 19 września 2021 r. do Kodeksu cywilnego zostanie wprowadzony nowy przepis, regulujący szczególną kategorię zadośćuczynienia – za krzywdę doznaną wskutek naruszenia więzi rodzinnej.

Zgodnie z wprowadzonym przepisem art. 4462 k.c., w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zmiana ta jest o tyle istotna, że do tej pory w przepisach wprost była uregulowana jedynie możliwość, na mocy art. 446 § 4 k.c., dochodzenia zadośćuczynienia tylko na wypadek śmierci członka najbliższej rodziny.

 

 

Zwolnienie stron z wydatków w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1080 z późn.zm.)

Wejście w życie: 9 września 2021 r.

Lipcowa nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, będąca pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza zmianę zasad ponoszenia wydatków w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Z dniem 9 września 2021 r. w życie wchodzi nowododany przepis art. 98b u.k.s.c., zgodnie z którym w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.

Przepis ten będzie miał również zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji.

 

 

Wprowadzenie przepisów regulujących zasady sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

(Dz.U. z 2021 r., poz. 11 z późn.zm.)

Wejście w życie: 19 września 2021 r.

W ślad za lipcowym wprowadzeniem do Kodeksu postępowania cywilnego możliwości przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, z dniem 19 września 2021 r. w życie wchodzą przepisy regulujące zasady przeprowadzenia licytacji w tej formie.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej przeprowadza się na wniosek wierzyciela, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem udziału w przetargu przeprowadzonym w tym trybie jest  utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. W toku przetargu licytanci oferują cenę nabycia również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.