Prawo cywilne

Nowe regulacje w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 2140)

Wejście w życie: 1 lutego 2023 r.

Ustawa nowelizująca wprowadza istotne rozwiązania dotyczące opieki nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej, które mając na celu dobro dzieci, mają usprawnić instytucjonalny system koordynacji i wspierania rodzin będących rodzinami zastępczymi. Za kluczowe zmiany i wprowadzone rozwiązania uznać można:

  • zmianę wynagrodzenia dla rodzin zastępczych – rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota 4100,00 zł;
  • nowe domy dziecka tworzone będą wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą wojewody;
  • wprowadzenie rejestru pieczy zastępczej – zebrane zostaną dane dotyczące zarówno dzieci, jak i istniejących już rodzin zastępczych m. in. w zakresie ich danych oraz wolnych miejsc, do których przydzieleni mogą zostać nieletni;
  • regułą będzie umieszczanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu jego miejsca zamieszkania, a w przypadku braku możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu miejsca zamieszkania dziecka lub, gdyby takie umieszczenie było sprzeczne z dobrem dziecka, sąd umieszcza dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu;
  • brak kryterium dochodowego w wysokości 1200,00 zł obowiązującego przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie osobom usamodzielnianym.